WFB: Amazon warrior Niedziela, List 1 2020 

By accident I started collecting Lizardmen models, the main reason was some models of my brother from Bretonnia-Lizardmen starting box for 5th edition – I doubled the numbers of models, got some cavalry, terradons, stegadon, Slann and decided that instead of Chameleons Skinks I wish to use beautiful women sculpts bought at badsquiddogames.com. And after few years after shopping I painted first one – she will be used as skink hero or priestess. So I have ten more models to be painted and used as Chameleon Skinks.

I used following paints and it took me around hour to finish model:
– base coated with Wraith Bone,
– for flesh used Contrast Guilliman Flesh plus some highlight with Kislev Flesh then,
– green is Contrast Warp Lighting,
– blonde hair is Zamestri desert with shade of Reikland Fleshade, then highlighted with Zamestri desert,
– here tiny costume is Contrast Flesh Tearers Red and then Contrast Iyanden Yellow,
– wooden part of a spear is Contrast Wyldwood, stone part is Administratorum Grey plus shade of Nuln Oil, then highlight with Administratorum Grey,
– for gold items – rings, medalions I used Auric Armour Gold,
– some bones – Ceramite White.
– for base I used texture – Armageddon Dust shaded with Athonian Camoshade.
– Tufts on base are from Army Painter (some grass).

Przez przypadek zacząłem kolekcjonować modele Jaszczuroludzi, głównym powodem było to, że miałem trochę modeli mojego brata z podstawki bretońsko-jaszczuroludzkiej do 5 edycji – podwoiłem ilość modeli, zakupiłem trochę kawalerii, terradony, stegadona, Slanna i zdecydowałem, że zamiast skinków kameleonów użyję te piękne kopiece rzeźby zakupione na badsquiddogames.com. Po kilku latach od zakupu pomalowałem pierwszą dziewczynę – będę jej używałem jako bohatera lub kapłankę z charakterystykami skinka. No to jeszcze 10 dziewczyn które będę używały zasad skinków kameleonów.

Użyłem następujących farb i pomalowanie modelu zajęło mi około godziny:

  • jako podskład Wraith Bone,
  • jako skóra Contrast Guilliman Flesh oraz trochę highlight z Kislev Flesh,
  • zielony to Contrast Warp Lighting,
  • blond włosy jako Zamestri desert z cieniowaniem Reikland Fleshade, później highlighted z Zamestri desert,
  • do stroju użyłem Contrast Flesh Tearers Red i później Contrast Iyanden Yellow,
  • kij od włóczni to Contrast Wyldwood, głownia zaś Administratorum Grey plus cieniowanie Nuln Oil, później highlight z Administratorum Grey,
  • do złotych elementów jak pierścienie, medalion użyłem Auric Armour Gold,
  • trochę kości – Ceramite White,
  • podstawka to Armageddon Dust cieniowany z Athonian Camoshade.
  • kępy trawy na podstawce są z Army Painter (jakiś grass).

WROHammer vol. 1.1 PL/EN Sobota, List 23 2019 

W sobotę 23.11.2019 udało nam się spotkać w większym gronie i zagrać „turniejowo” w starego, dobrego WFB edycję VII. Atmosfera była wspaniała, inna niż na ostatnim turnieju w jaki grałem wieki temu. Graliśmy na rozgrzewkę na tysiąc punktów. Więcej detali: TUTAJ.

Wielkie dzięki dla osób zaangażowanych: Dominika z Kostki Domina, Pawła Botora, Planszóweczki oraz dla wszystkich uczestników.

On Saturday 23.11.2019 we gathered in bigger group and played „tournament” in old, good WFB, edition VII. The atmosphere was great, other than in my last tournament many millennias ago. We played at start on one thousand of points. More details: HERE.

Many thanks for people involved: Dominik from Kostka Domina, Paweł Botor, Planszówka and for every participant.

Pierwsza gra z zielonymi Pawła „Botora”, Bretonnia ustawiona w szyku. First game was with greenskins of Paweł „Botor”, Bretonnian battleline.

DSC_1368DSC_1369

I fanatycy wyszli. And goblin fanatics came out.

DSC_1372

Jeden fanatyk zginął od strzały z łuku, drugi wbiegł na trzeciego. One of fanatics was shoot down by arrow, second killed third one.

DSC_1373

Błędni rycerze zaszarżowali giganta raniąc go. Knights Errants charged giant wounding him.

DSC_1375

I tu grę można by skończyć, szarża rycerzy Graala załamała się o milimetry przed rydwanem czarnego orka – wodza hordy. And from this moment I could stop game, broken charge of Grail Knights charging chariot with black orc boss – just missing milimeters.

DSC_1376

Gigant został na dwóch ranach, ostatnie chwile błędnych rycerzy. Giant was at the end on two wounds, last moments of Knights Errants.

DSC_1377

Walka w centrum. Battle in the centre.

DSC_1378

Straty wśród rycerzy Graala. Loses among Grail Knights.

DSC_1379

Na końcu pozostał tylko generał. At the end survived my general.

DSC_1382

Drugą grę grałem z Mrocznymi Elfami Krzyśka, bardzo mobilną armią. Second game I played against Krzysztof Dark Elves, really mobile army.

DSC_1383

Bretońskie lewe skrzydło. Bretonnian left wing.

DSC_1385

Mroczne Elfy. Dark Elves.

DSC_1388

Planszóweczka na Bielanach. Planszóweczka on Wrocław Bielany.

DSC_1390

Pierwsza tura jak zwykle należała do mojego przeciwnika. First turn as always was for my enemy.

DSC_1391

Zbrojni mocno oberwali, czterech padło od kusz powtarzalnych. Mounted Yeomen got heavy loses, four felt to the repeating crossbows.

DSC_1392

Błędni Rycerze zaszarżowali na wojenną hydrę. Knights Errants charged War Hydra.

DSC_1393

Szarża Mrocznych Elfów na Graali. Charge of Dark Elves Cold Ones on Grails.

DSC_1397

Bohaterska chorąży armii zatrzymała generała na pegazie. Heroic army battle standard bearer hold on general on dark pegasus.

DSC_1398

Walka wre. Battle is going on.

DSC_1399

Błędni Rycerze zaatakowani na skrzydle rzucają się do ucieczki. Prawdziwa bohaterka gry – chorąży, zabija pegaza a następnie łamie generała. Knights Errants charged on flank after combat fleed. True hero of game, army battle standard bearer, killed pegas and then broken general.

DSC_1401

Kolejna próba zabicia hydry. Another attemp for killing war hydra.

DSC_1404

Mniej więcej tyle zostało na koniec z obu armii. Z mojej tylko chorąży. Something like that survived from both armies at the end. From my army only battle standard bearer.

DSC_1406

Ostatnią grę grałem z Imperium Janusza. Last game I played with Janusz’s Empire.

DSC_1407

Prawe skrzydło. Right wing.

DSC_1408

Lewe skrzydło. Left wing.

DSC_1409

Armia Imperium. Army of The Empire.

DSC_1410

Ruch na prawym skrzydle. Move one right wing.

DSC_1412

Centrum. Centre.

DSC_1413

I na lewym. And on the left.

DSC_1414

Szarża na czołg parowy to był głupi pomysł. Charge on Steam Tank was really stupid idea.

DSC_1416

Kolejna szarża. Another charge.

DSC_1418

Stalowy potwór, ale uszkodzony. Steel beast, jet damaged.

DSC_1419

Błędni rycerze pokonali kwiat Imperialnego rycerstwa, milicję i zderzyli się z techniką Leonardo di Miragliano – czołgiem parowym. Knights Errants defeated flower of Imperial knights, milita and meet they fate under armour of Leonardo di Miragliano device – Steam Tank.

DSC_1420

Podsumowanie:
– fajna atmosfera, świetni ludzie, mnóstwo terenów, pomalowane armie.
– zająłem pierwsze miejsce od końca, co motywuje by przemyśleć błędy.
– dwie gry oberwałem porządnie, ostatnią oberwałem solidnie (nie było masakry).
– było słuchać Mariana, ale uparłem się na armię w pełni konną i to było błędem.

Summary:
– great atmoshpere, good people, many terrains, painted armies.
– I took first place from the end, which is motivating to think about mistakes.
– two games were massacres, last one I losed (no massacre).
– maybe I should listen to Marian, but not – I decided to create cavalry army and it was mistake.