Bolt Action: Hearts of Iron – odwrót na zachód Środa, Mar 15 2023 

W ostatnią środę rozegraliśmy następującą rozgrywkę, w której wydzielona grupa bojowa z niemieckiej 12-tej Armii generała Waltera Wencka ścigana ze wschodu przez czołówki pancerne Armii Czerwonej usiłowała przebić się na zachód by złożyć broń Armii Stanów Zjednoczonych. Część wojsk niemieckich ubezpieczała odwrót kolumny uciekinierów, pozostała część starła się z nadchodzącymi zza zachodu wojskami amerykańskimi.

Historycznie 12 Armia była ostatnią nadzieję okrążanej stolicy Niemiec. Fuhrer kryjący się w swoim bunkrze w Berlinie do końca wierzył, że sojusz Aliantów Zachodnich ze Związkiem Radzieckim się załamie i nastąpi cudowne ocalenie stolicy. 12 Armia nie była w stanie pokonać olbrzymich sił Radzieckich wspartych siłami Ludowego Wojska Polskiego, ale nie wszystko było stracone – nadal pod generałem Walterem Wenckiem znajdowali się żołnierze i cywile, którym można było oszczędzić losu spędzonego w sowieckiej niewoli

Podsumowanie:
– dzięki za fajną grę Karol, Kris, Łukasz, Sławek i Panu Piotrowi za świetną prelekcję przed grą.
– parę zdjęć nadawało się do kasacji, ale na drodze miałem jeszcze parę pojazdów które utkwiły w zatorze.
– cały czas odnoszę wrażenie, że atakujący powinien mieć o wiele więcej pojazdów niż obrońca – by nie bał się ich używać a co za tym idzie stracić.

Market Garden – A British bridgehead at Son Czwartek, Wrz 8 2022 

Yesterday we played in Bolter first battle of Market Garden campaign, our first battle had place in Son, close to Eindhoven. Before game we had great prelection done by Piotr Galik from association Semper Fidelis. So it begun on 17.09.1944 – when American and British paratroopers when dropped down to secure bridges and allow Allied tank divisions moving thru them to the heart of Germany.

Summary:
– thank you all for great game!
– Karol tested bridge building with me in one of our games beetwen Red Army and Germans. I was again builder of a bridge – now for British.

Bolt Action: Last German victory Sobota, Lip 23 2022 

Yesterday we played in Bolt Action on „Veterans evening” in Bolter. I was playing from 16:00 starting with Warhammer Fantasy Battle 7th edition and then as planned joined big Bolt Action battle at the end of second world war. It happend somewhere in Germany. Germans had to retake they 8.8 guns and Americans had to prevent them from this.

Wczoraj zagraliśmy grę w Bolt Action na „Wieczorze weteranów” w Bolterze. Od 16:00 zacząłem grać w Warhammera Fantasy Battle 7 edycję i po tym dołączyłem do dużej bitwy w Bolt Action rozgrywającej się pod koniec drugiej wojny światowej. Wydarzyło się to gdzieś w Niemczech. Niemcy za cel mieli odzyskać ich działa 8.8 i Amerykanie mieli ich powstrzymać.

Summary:
– we finished game around 22:30, came home around 23:30 as we had to clean table from units and terrains.
– nice game with several expensive models like M26 Pershing, Tiger II, Jadgtiger.
– at the end Germans had many succeses – we assumed they won.

Podsumowanie:
– skończyliśmy grę około 22:30, wróciłem do domu około 23:30 jako, że musieliśmy posprzątać stół z jednostek i terenów.
– miła rozgrywka z kilkoma drogimi jednostkami jak M26 Pershing, Tygrys II, Jadgtiger.
– pod koniec rozgrywki Niemcy mieli wiele sukcesów – uznaliśmy, że odnieśli zwycięstwo.

Bolt Action: Okinawa Banzai! (EN/PL) Czwartek, Lip 21 2022 

Yesterday we continued campaign on Okinawa, week ago USA Army and Marine corps took Japanes airfield, now after Japanese regrouped, it came time to destroy American oil depot at all. Most of USA troops were on the table, Japanese troops were divided into two waves, one coming at start of the first turn and another one coming in turn three. Main target for USA was to convoy supply trucks to airfield and to secure oil depots, Japanese had to destroy them.

Wczoraj kontynuowaliśmy kampanię na Okinawie, tydzień temu armia amerykańska i korpus piechoty morskiej zajęły japońskie lotnisko, nadszedł moment kiedy Japończycy się przegrupowali i otrzymali rozkaz zniszczenia składu olejów napędowych za wszelką cenę. Oddziały Japońskie były podzielone na dwie fale, jedna zaczynała wkraczać na starcie pierwszej tury, druga wchodziła w turze trzeciej. Głównym celem dla wojsk USA było konwojować ciężarówki z zaopatrzeniem na lotnisko i zabezpieczyć składy paliwa, Japończycy mieli za cel zniszczyć je.

Summary:

  • generally I have only common knowledge about war on Pacific, about battle of Pearl Harbour, destruction of Manila, Philippines capital – which was probably in the same scale as destroying Warsaw by Germany in 1944′, about Nanking massacre, Netherlandes destroyer which looked as island and several things like it. Almost no knowledge about equipment with exception to Zero fighters and Yamato battleship – maybe it’s time to get some more knowledge. When I wrote this, I realized that on Okinawa lives Ryukyuan people – many of them were killed during battle.
  • we tried different things during this campaing, like markers hidding units, scatter dice for mortar shooting, playing with game masters who kept scenario alive, platoons constructed historically – OBD.
  • it was great, two battles campaing – third game was replaced by landing on Utah.


Podsumowanie:

  • generalnie mam tylko powszechną wiedzę o wojnie na Pacyfiku, o bitwie o Pearl Harbour, znsizczenu Manili, stolicy Filipin – które było prawdopodobnie porównywalne w skali do zniszczenia Warszawy przez Niemcy w 1944′, o masakrze Nankinu, o Holenderskim niszczycielu który udawał wyspę i kilku innych rzeczach jak te. Prawie wcale nie posiadam wiedzy o wyposażeniu z wyjątkiem takim jak myśliwiec Zero czy pancernik Yamato – może to czas by zdobyć trochę więcej wiedzy w temacie. Kiedy zacząłem pisać ten wpis zorientowałem się, że na Okinawie żyje lud Ryukyuan – wielu z nich zginęło w trakcie bitwy.
  • próbowaliśmy różnych rzeczy w trakcie tej kampanii, znaczników kryjących oddziały, kości rozrzutu dla ognia z moździerzy, gry z mistrzami gry którzy pilnowali by scenariusz był żywy, plutonów skonstruowanych historycznie – OBD.
  • to była świetna kampania złożona z dwóch bitew – trzeciej gry nie zagraliśmy, ponieważ została zastąpiona lądowaniem na plaży Utah.

Bolt Action: Okinawa landing/Desant na Okinawę Środa, Lip 13 2022 

Today we played in Bolter first scenario related to war on Pacific – battle of Okinawa. The battle started on 1.04.1945 and lasts up to 22.06.1945. USA had to control different points and airfield tower and Japanese had to prevent it. Most of Japanese units started as markers – they numbers and what they are were hidden to enemy.

Dzisiaj w Bolterze zagraliśmy pierwszy scenariusz związany z wojną na Pacyfiku – bitwę o Okinawę. Bitwa rozpoczęła się 1.04.1945 i trwała do 22.06.1945. Wojska USA miały przejąć różne punkty oporu i wieżę lotniska, a Japończycy musieli ich przed tym powstrzymać. Większość Japońskich oddziałów zaczęła jako znaczniki – ich liczebność oraz formacja była ukryta w ten sposób przed przeciwnikiem.

Summary:
– USA leaders were winners!
– good game with something new.
– some observation about what we can change in the future for larger battles.
– thank you all for game!

Podsumowanie:
– wygrali dowódcy USA!
– dobra gra z czymś nowym.
– kilka obserwacji o tym co możemy zmienić w przyszłości w większych bitwach.
– dzięki wszystkim za grę!

In case of several Japanese charges it’s best lyric about this last stand. W przypadku kilku japońskich szarży jest to najlepszy utwór mówiący o tej obronie do końca.

Bolt Action: Longest Day – History Point/Najdłuższy dzień – Przystanek Historia Niedziela, Lip 10 2022 

On last Friday I participated in „Przystanek Historia” (History: Point) opened by president of Institute of National Remembrance (IPN) dr Karol Nawrocki with words: This story stop can be place on map of Wrocław, in which we will talk about past and future. I’m convinced,that in this place there will be no shortage of reflections about the Second World War and what happened after 1945.

We know that this great Allied operation could not have taken place without the contribution of the Polish airmen, Polish sailors, General Maczek, who fought at Falaise, and those who marched from different directions, retaining hope for a free and independent Poland, said the IPN President Karol Nawrocki during the event.

It’s great that on this oppening was president of IPN – so „Przystanek Historia” started cycle of events called „Wakacje z IPN” (Holidays with IPN). To be sure it’s a lot of different workshops for young people as well as for adults, speeches and also Bolt Action in high callibre details. More about it is avaible on Institute of National Remembrance page. I can recommend for everyone to read it here: IPN History Point in Wrocław. Event was created by Bolter for IPN.

So it begun at night of 5/6 June 1944, 6928 American paratroopers of famous 101st paratrooper division jumped down to occupied France to secure roads to beaches and make as much chaos to occupying German forces as they can – it was Operation Albany. Then invasion on beaches started in the morning of 6th June were Allies forces started sea landing on beaches Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword – Operation Overlord started. Our forces on Friday recreated landing on Utah beach and brave fight of paratroopers for Sainte-Marie-du-Mont with it great church towering over town.

Some TV material is here: Wrocław TVP.

W ostatni piątek brałem wziąłem udział w „Przystanku Historia” inaugurowanym przemową prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karola Nawrockiego słowami: Ten Przystanek może być na mapie Wrocławia miejscem, w którym będziemy mówić o przeszłości i dla przyszłości. Jestem przekonany, że w tym miejscu nie zabraknie refleksji i o II wojnie światowej i o tym co wydarzyło się po roku 1945.

Wiemy, że wielka operacja aliantów nie mogłaby się odbyć bez wkładu Polaków, bez pięknej odysei wolności polskich lotników, polskich marynarzy, gen. Maczka, który bił się pod Falaise, ale także tych, którzy szli z różnych stron, nie porzucając w 1939 roku nadziei na wolną i niepodległą RP – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas otwarcia placówki.

Świetnie, że na tym otwarciu był prezes IPN – tak więc „Przystanek Historia” rozpoczął cykl spotkać zwanych „Wakacje z IPN”. Dla pewności – mają to być liczne, różnorodne warsztaty, konferencje tak dla młodych jak dla dorosłych wliczając w to także Bolt Action w wysokiego kalibru detalach. Więcej o tym możecie przeczytać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Mogę każdemu polecić przeczytanie o tym w tym miejscu: Otwarcie Przystanku Historia. Wydarzenie powstało we współpracy Boltera z IPN.

Tak więc zaczęło się wszystko w nocy z 5 na 6 czerwca 1944, 6928 spadochroniarzy z słynnej 101 amerykańskiej dywizji powietrzno-desantowej skoczyło z samolotów do okupowanej Francji by zabezpieczyć drogi do plaż oraz zasiać tyle zamętu ile się da wobec okupujących kraj Niemców – było to w ramach Operacji Albany. Następnie nad ranem 6 czerwca nastąpił desant morski sił alianckich na plaże Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword – Operacja Overlord się rozpoczęła. Nasz siły w piątek odegrały lądowanie na plaży Utah i bohaterskie walki spadochroniarzy o miasteczko Sainte-Marie-du-Mont z swoim wielkim kościołem górującym nad dachami okolicznych domów.

Trochę materiału na Wrocław TVP oraz dodatkowy materiał z programem.

Summary:
– it was great event, with workshops, great Bolt Action table, prelections.
– great job to people from Bolter and for people supporting preparations.
– great job to IPN and it employees.

Podsumowanie:
– było to świetne wydarzenie, z warsztatami, wielkim stołem do Bolt Action, prelekcjami.
– świetna robota ekipo Boltera oraz dla osób wspierających.
– świetna robota IPN i dla jego pracowników.

Bolt Action: Assault in area of Termoli Środa, Czer 8 2022 

Today (06.06.2022) we played 3rd game of Italian campaign – battle of Termoli – town which has port and road to the north and south Italy. It’s part of games played in Bolter and supported by Polish Institute of Remembrance (called shortly IPN – Instutut Pamięci Narodowej).

Summary:
– spliting table for several zone areas for Order Dices was great idea, we played six turns.
– thank you all for game and for borrowing models for me.
– thank you for interesting prelection before game started!

About Audie Murphy – the most decorated American soldier. He took part in Italian campaign.

Bolt Action: Salerno – Allied landing by air and sea Środa, Czer 1 2022 

Today we played second part of campaign on Sicily. It was recreation of combined action of Allies forces in area of Salerno, Italy. American and British troops landed by air and sea in area of Salerno. This campaing we play in Bolter and is supported by Polish Institute of Remembrance,

Summary:
– thank you all for good game.
– as German side we forgot briefing and losed initiative.
– Allied side won this battle.

Bolt Action: Night fighting near Salerno Piątek, Maj 27 2022 

Today we played a part of Italian campaing which took place beetwen small forces of American Rangers and German patrols and crews of batteries covering a bay near the Salerno itself. Scenario was provided by Karol and I took Germans and Olek took forces of USA. We played it as part of bigger campaing we played last Wendesday in Bolter, Wrocław, PL. So it was a night…

Summary:
– interesting game with objectives and many inexperienced units on German side with all veterans on the other side.
– thank you Karol for interesting scenario and Olek for game.
– today my strenght of will had been passed and my Confederates still don’t have cannon.

81 years ago German battleship Bismarck was sunk.

Bolt Action: Italian campaign – A race to Messina Środa, Maj 25 2022 

Today (25.05.2022) we played in Bolter first struggle of campaing on Sicyly – when Allies forces raced up to take Messina. This campaing is supported by Institute of Remembrance (IPN). One table were British against Germans and on the other USA against Germans and Italians. Who would be first in Messina general Bernard Montgomery or general George Patton?

Table of USA and Germans&Italians:

Table of British and Germans:

Summary:
– thank you for great game to Karol (and for borrowed to me models), to everyone who participated, to sponsor Institute of Remembrance (IPN) and to place we played – Bolter!
– Victory belonged to British, as they were faster than USA – historically general Patton was much better than his British counterpart.

Następna strona »