Better New 2023 Year! Lepszego Nowego 2023 Roku! Sobota, Gru 31 2022 

Better New Year! Wish peace to my country close neighbours – Russian Federation and Ukraine! I wish peace where is no peace. Wish everyone health, wealth, good people and happiness. To fellow tabletop gamers I wish many good games, many painted models, many great events!

Short summary:
– with help of my friends I managed to organise it – WROHammer – ‚In the name of prince Henrich Pius’. Our friends from Prague also took part in this event.
– in addition to WFB I started playing Bolt Action in competentive way, thank you Jędrzej! Meet great players from Ostrów Wielkopolski.
– I discovered several new systems worth to play – General d’Armee, Gods of War: Lee and pearl Gods of War: Togo.
– this year in Wrocław several shops with tabletop/board games were closed – let’s remember ‚Planszówka’ and ‚Ada i Aga’.
– one important decision after meeting with friend which I started executing on march – I’m happy with that. There is no sense to stay in one place when nothing changes and nothing will change.
– after some pause I returned to English classes, as I don’t use English in my current job.


Lepszego Nowego Roku! Życzę pokoju dla naszych bliskich sąsiadów – Federacji Rosyjskiej i Ukrainy! Życzę pokoju tam gdzie go nie ma. Życzę wszystkim zdrowia, zamożności, dobrych ludzi wokół i szczęścia. Towarzyszom z gier bitewnych życzę wielu świetnych gier, wielu pomalowanych modeli, wielu świetnych wydarzeń!

Krótkie podsumowanie:
– z pomocą moich przyjaciół udało się zorganizować – WROHammer – ‚ W imieniu księcia Henryka Pobożnego’. Nasi przyjaciele z Pragi także wzięli udział w wydarzeniu.
– w dodatku do WFB zacząłem grać w Bolt Action kompetentywnie, dzięki Jędrzej! Spotkałem wielu świetnych graczy z Ostrowa Wielkopolskiego.
– odkryłem kilka nowych systemów wartych grania – General d’Armee, Bogowie Wojny: Lee i perełkę Bogowie Wojny: Togo.
– tego roku we Wrocławiu kilka sklepów z grami bitewnymi/planszowymi zamknęło się – pamiętajmy o ‚Planszówce’ i ‚Adzie i Adze’.
– jedna ważna decyzja po spotkaniu przyjaciela którą zacząłem realizować w marcu – jestem z tym szczęśliwy. Nie ma co stać w miejscu, jeśli nic się nie zmienia i nigdy nie zmieni.
– po krótkiej pauzie wróciłem do zajęć z angielskiego, obecnie w pracy nie używam tego języka.

Something I cannot in – I cannot count steps. Coś w co nie mogę wejść – nie umiem liczyć kroków.

Gods of War: Togo – Last struggle /Bogowie Wojny: Togo – Ostatnie starcie Sobota, Gru 31 2022 

Yesterday Friday with Witosław we played my last tabletop game in year 2022 – again we played on 1200 points – Witosław’s Spanish armada on my Russians Baltic Fleet. This time we had islands and Spanish had minefields. We played in Bolter who is official distributor of this great game developed by GMBoardgames studio.

We wczorajszy piątek zagraliśmy z Witosławem moją ostatnią grę w roku 2022 – znowu zagraliśmy na 1200 punktów – hiszpańska armada Witosława na moją rosyjską flotę bałtycką. Tym razem mieliśmy wyspy a Hiszpanie mieli także pola minowe. Graliśmy w Bolterze, który jest oficjalnym dystrybutorem tej świetnej gry stworzonej przez studio GMBoardgames.

Summary:
it was big Spanish victory 34 to 18 or 19.
– this time I planned orders better than last time, so at least there is progress.
– at the end after 23:00 we shared wishes with everyone before leaving. Wishing everything the best in 2023.
– good information is that English rulebook is translated.
– my Russian and Witosławs Spanish roster sheets – look at the bottom.

Podsumowanie:
było to duże hiszpańskie zwycięstwo 34 do 18 lub 19.
– tym razem lepiej planowałem wydawanie rozkazów niż ostatnio, tak więc jest postęp.
– na koniec po 23:00 podzieliliśmy się życzeniami ze wszystkimi, przed wyjściem. Życząc wszystkiego najlepszego w 2023.
– dobrą informacją jest, że angielska wersja podręcznika jest w tłumaczeniu.
– moja rosyjska rozpiska i hiszpańska Witosława – spójrz w dół.

In memory of Varyag. Ku pamięci Variaga.

Merry Christmas! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Czwartek, Gru 22 2022 

Hey! I wish you all Merry Christmas! For you, your families, your friends, your neighbours, your co-workers, your employers – current ones and previous! Health, wealth and peace! Wish peace to places where there are no peace – wish it to Jemen, Palestine, normality to Iranians, peace to neighbours of Poland – to Russia and Ukraine and they citizens. Wish all of us wise politicians ruling people who vote on them – in Poland, in United States of America, in European countries who are members of EU and abroad – like Australia, Argenita, Brasilia, New Zealand and others. Despite most differences most of the normal people can be friends despite nationality, religion, views, history and skin colour – and go together to play something or to drink beer 😉 . Lords and Ladies – wish you everything the best!

Hej! Życzę wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dla was, waszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, waszych pracodawców – obecnych i przeszłych! Zdrowia, zamożności i pokoju! Życzę pokoju tam, gdzie go nie ma – Jemenowi, Palestynie, normalności Irańczykom, pokoju sąsiadom Polski – Rosji i Ukrainie i ich obywatelom. Życzę nam wszystkim rozsądnych polityków rządzących ludźmi którzy na nich głosują – Polsce, Stanom Zjednoczonym, krajom wchodzącym w skład UE i pozostałym jak – Australii, Argentynie, Brazylii, Nowej Zelandii i reszcie. Mimo wielu różnic większość zwykłych ludzi może przyjaźnić się mimo różnych narodowości, religii, poglądów, historii czy koloru skóry – i pójść razem pograć czy napić się piwa 😉 . Panowie i Panie – życzę wam wszystkiego najlepszego!

Most beautiful Polish Christmas Carol. Najpiękniejsza polska kolęda.
Czerwone Gitary old Polish rock band – Jest Taki dzień – There is such a day, beautiful song. Czerwone Gitary, stary polski rock – nic więcej nie dodam.
Do we are enemies? I think not, the main problem is people over us. Czy my jesteśmy wrogami? Myślę, że nie, głównym problemem są ludzie ponad nami.

Bolt Action: Battle for Stalingrad/Bitwa o Stalingrad Wtorek, Gru 20 2022 

W zeszłą środę we wrocławskim Bolterze zagraliśmy drugą bitwę kampanii Stalingradzkiej – wojskom niemieckim po pierwszych niepowodzeniach w końcu udało się wedrzeć do miasta gdzie skierowały swoje uderzenie w kierunku Wołgi by zająć strategiczny port rzeczny, a wraz z jego zajęciem pozbawić obrońców nadziei na zwycięstwo. W bitwie wzięły udział siły niemieckie pod dowództwem marszałka Torgilla oraz generałów Jerzego, Karasia, Kasi i Krzysztofa. Po drugiej stronie Armia Czerwona złożona z tego co było pod ręką pod dowództwem marszałka Krisa oraz generałów Łukasza, Michała i moim. Nie graliśmy na punkty – za to obie strony miały przygotowane ODB z którego mogły wybierać jednostki.

On last Wendesday in Wrocław Bolter we played second battle of Stalingrad campaign – German forces after they first failures finally struck into the city toward Wołga, to take important river harbour and with its capture deprive the defenders of hope of victory. German forces took part in a battle under marshal Torgill and generals Jerzy, Karaś, Kasia and Krzysztof. On the other side Red Army composed of what was at hand was lead by marshal Kris and generals Łukasz, Michał and me. We weren’t using point system – both sides had prepared ODB from which units were selected.

Podsumowanie:
bitwa zakończyła się remisem, obie strony kontrolowały połowę sektorów, port pozostał w rękach Armii Czerwonej,
– wielkie dzięki dla Łukasza za wiele terenów do Stalingradu oraz dla Rafała z Boltera za przygotowanie wielu jednostek,
– dla dwojga uczestników była to pierwsza lub druga gra w Bolt Action, myślę, że dobrze się bawili,
– dzięki wszystkim za udział!

Summary:
– the battle end was draw, both sides controlled half of the sectors, harbour remained in hands of Red Army,
– many thanks to Łukasz for many Stalingrad terrains and for Rafał from Bolter for preparing many units,
– for two participants it was they first or second game in Bolt Action, I think they had good fun of it,
– thank you to all involved in event!

Powinniśmy pamiętać o Stalingradzie, zbyt wielu ludzi straciło tam życie w walce dwóch ideologii. We should remember about Stalingrad, too many people losed they lives there in the names of two ideologies.

Gods of War: Togo – First salvos/Bogowie Wojny: Togo – Pierwsze salwy Sobota, Gru 17 2022 

On Friday I had pleasure to play my first game with Witosław and first game in Gods of War: Togo. It was great experience, I know that I want to play more games in this system and will buy some more warships and maybe one more fleet to play with friends who don’t own they own fleets. We played on 1200 points per player – I managed to field four warships, Witosław fleet of five (six – destroyers are two per base). So it will begin – my Russians fought against Witosław’s Spanish.

W piątek miałem przyjemność zagrać pierwszą grę z Witosławem i zarazem pierwszą grę w Bogów Wojny: Togo. To było świetne doświadczenie i wiem, że chcę zagrać więcej gier w ten system i zapewne zakupię więcej okrętów i kolejną flotę do grania z przyjaciółmi którzy nie posiadają swojej floty. Graliśmy na 1200 punktów na gracza, wystawiłem cztery okręty, Witosław flotę pięciu (sześciu – bo niszczyciele są dwa na podstawce). Tak więc zacznijmy – moi Rosjanie walczyli przeciwko Hiszpanom Witosława.

Spanish fleet. Hiszpańska flota.
Beginning, you can see orders. Początek, możecie zobaczyć rozkazy.
Novik leads the way. Nowik prowadzi.
My first battle in Togo, my first mistakes. Moja pierwsza bitwa w Togo, moje pierwsze błędy.
Borodino turns. Borodino skręca.
Last moments of Novik – it was sunken by debutante torpedos of Witosław. Ostatnie chwile Nowika – został zatopiony debiutanckimi torpedami Witosława.
Russian fleet started maneuvering. Rosyjska flota zaczęła manewrować.
Aurora & Varyag.
Borodino.
Aurora sunk. Aurora została zatopiona.
Ramming of Varyag. Taranowanie Variaga.
Borodino ramming… Borodino taranuje…
…without success. …bez sukcesu. Varyag sunk warship. Variag zatapia okręt.
Last warships of the battle go away – it was 32 to 36 – so DRAW. Ostatnie okręty odpływają – było 32 do 36 – REMIS.

Summary:
– good, fast system with activations – your warship, enemy warship etc.
– planning orders for next round – will be about it in another post.
– getting into the system is not expensive – all you have is fleet of several warships – all you need is several warships, rulebook, D6 dices and some different measures.
– in future – interview with game developer and owner of GMBoardgames. Group on Facebook – Gods of War.
– Official distributor of Gods of War: Togo is famous and popular LFGS (local friendly game store) from Wrocław – Bolter.


Podsumowanie:
– dobry, szybki system z aktywacjami – twój okręt, okręt przeciwnika itd.
– planowanie na przyszłą rundę – więcej o tym w kolejnym wpisie.
– wejście do systemu nie należy do drogich – wszystko czego potrzebujesz to kilka okrętów wojennych, podręcznik, kości sześcienne i kilka różnych miarek.
– w przyszłości – wywiad z twórcą gry i właścicielem GMBoardgames. Grupa na Facebooku – Bogowie Wojny.
– Oficjalnym dystrybutorem Bogowie Wojny: Togo jest znany i lubiany sklep z Wrocławia – Bolter