Gods of War: Togo – Bolter event on 25.03 Środa, Mar 29 2023 

On last Saturday in Bolter we had event organized by „Torgill” – Maciej Molczyk in system developed by GM Boardgames – company from Wrocław, Poland. They have two great systems I had possibility to own Gods of War: General Lee and Gods of War: Togo.

So it was – I had three great games before I went to my another birthday party, great time spend with several admirals including Torgill with whom I played our first game in Togo ever. If you want to ask any questions about Gods of War: Togo – here you can try to find answer – they Facebook profile.

So it begun!

From Torgill – GM Boardgames – organiser of this event:

Summary:
– it was great to play my first tournament in Togo with many great people, wish to play again and one more time I had to do list before event, mines were waiting and did critical job.
– thank you Maciej for patience, but this time as I was a little bit late, I had to talk with my great neighbour and go back home for token orders.

Polish TV used it for one programme – „Morze”.

Gods of War: Togo – Night struggle/Bogowie Wojny: Togo – Nocne starcie Poniedziałek, Sty 30 2023 

Today I played my fifth battle in Togo, with Witosław we played in Wrocław Bolter – official distributor of GM Boardgames games. Today I was asked – do we play at night? I said ok, whatever it means. Then we read how it works and we started deployment of our fleets – Spanish Armada and Russian Baltic fleet. We played on 1200 points per side and had some observations about night fight.

Dzisiaj zagrałem moją piątą grę w Togo, z Witosławem zagraliśmy we wrocławskim Bolterze – oficjalnym dystrybutorem gier z stajni GM Boardgames. Zostałem zapytany – czy gramy w nocy? Odpowiedziałem – czemu nie, cokolwiek to znaczy. Po tym przeczytaliśmy jak działa walka w nocy i zaczęliśmy rozstawianie naszych flot – Armady królestwa Hiszpanii i Bałtyckiej floty carskiej Rosji. Graliśmy na 1200 punktów na stronę, mieliśmy kilka obserwacji o walce w nocy.

Both fleets deployed for battle. Obie floty rozstawione do bitwy.
Novik securing right wing. Nowik zabezpieczający prawe skrzydło.
Aurora (Pallada), Borodino & Varyag.
Novik found enemies. Nowik odnalazł przeciwników.
On left Spanish Armada, on right Russian Baltic fleet. Po lewej Hiszpańska Armada, po prawej Rosyjska flota Bałtycka.
Novik received several hits and catch fire. Nowik otrzymał kilka trafień i zaczął się palić.
Novik torpedo scored a hit. Torpeda z Nowika trafiła.
Several explosions on Novik, only few of her crew survived. Kilka eksplozji na Nowiku, tylko kilku członków jego załogi przeżyło.
Aurora turned right and started fire. Aurora skręciła w prawo i otworzyła ogień.
Her guns splited fire on two warships. Jej działa podzieliły ogień na dwa okręty.
One of them was sunk. Jeden z nich został zatopiony.
Varyag fighting artillery duel. Wariag walczący w pojedynku artyleryjskim.
Fires on both warships. Pożary na obu okrętach.
Varyag sunk after getting many hits. Wariag zatonął po otrzymaniu wielu trafień.
Spanish survivors. Ocalałem hiszpańskie okręty.

Summary:
– we played nice game, first time my Russia was victorious – 24:7 – big victory.
– waiting for some sunking warships, as they could look better on photos in place of nothing.

Podsumowanie:
– zagraliśmy fajną grę, pierwszy raz moja Rosja odniosła zwycięstwo – 24:7 – duże zwycięstwo.
– czekam na tonące okręty, one mogą wyglądać znacznie lepiej na zdjęciach niż nic.

Gods of War: Togo – Last struggle /Bogowie Wojny: Togo – Ostatnie starcie Sobota, Gru 31 2022 

Yesterday Friday with Witosław we played my last tabletop game in year 2022 – again we played on 1200 points – Witosław’s Spanish armada on my Russians Baltic Fleet. This time we had islands and Spanish had minefields. We played in Bolter who is official distributor of this great game developed by GMBoardgames studio.

We wczorajszy piątek zagraliśmy z Witosławem moją ostatnią grę w roku 2022 – znowu zagraliśmy na 1200 punktów – hiszpańska armada Witosława na moją rosyjską flotę bałtycką. Tym razem mieliśmy wyspy a Hiszpanie mieli także pola minowe. Graliśmy w Bolterze, który jest oficjalnym dystrybutorem tej świetnej gry stworzonej przez studio GMBoardgames.

Summary:
it was big Spanish victory 34 to 18 or 19.
– this time I planned orders better than last time, so at least there is progress.
– at the end after 23:00 we shared wishes with everyone before leaving. Wishing everything the best in 2023.
– good information is that English rulebook is translated.
– my Russian and Witosławs Spanish roster sheets – look at the bottom.

Podsumowanie:
było to duże hiszpańskie zwycięstwo 34 do 18 lub 19.
– tym razem lepiej planowałem wydawanie rozkazów niż ostatnio, tak więc jest postęp.
– na koniec po 23:00 podzieliliśmy się życzeniami ze wszystkimi, przed wyjściem. Życząc wszystkiego najlepszego w 2023.
– dobrą informacją jest, że angielska wersja podręcznika jest w tłumaczeniu.
– moja rosyjska rozpiska i hiszpańska Witosława – spójrz w dół.

In memory of Varyag. Ku pamięci Variaga.

Gods of War: Togo – First salvos/Bogowie Wojny: Togo – Pierwsze salwy Sobota, Gru 17 2022 

On Friday I had pleasure to play my first game with Witosław and first game in Gods of War: Togo. It was great experience, I know that I want to play more games in this system and will buy some more warships and maybe one more fleet to play with friends who don’t own they own fleets. We played on 1200 points per player – I managed to field four warships, Witosław fleet of five (six – destroyers are two per base). So it will begin – my Russians fought against Witosław’s Spanish.

W piątek miałem przyjemność zagrać pierwszą grę z Witosławem i zarazem pierwszą grę w Bogów Wojny: Togo. To było świetne doświadczenie i wiem, że chcę zagrać więcej gier w ten system i zapewne zakupię więcej okrętów i kolejną flotę do grania z przyjaciółmi którzy nie posiadają swojej floty. Graliśmy na 1200 punktów na gracza, wystawiłem cztery okręty, Witosław flotę pięciu (sześciu – bo niszczyciele są dwa na podstawce). Tak więc zacznijmy – moi Rosjanie walczyli przeciwko Hiszpanom Witosława.

Spanish fleet. Hiszpańska flota.
Beginning, you can see orders. Początek, możecie zobaczyć rozkazy.
Novik leads the way. Nowik prowadzi.
My first battle in Togo, my first mistakes. Moja pierwsza bitwa w Togo, moje pierwsze błędy.
Borodino turns. Borodino skręca.
Last moments of Novik – it was sunken by debutante torpedos of Witosław. Ostatnie chwile Nowika – został zatopiony debiutanckimi torpedami Witosława.
Russian fleet started maneuvering. Rosyjska flota zaczęła manewrować.
Aurora & Varyag.
Borodino.
Aurora sunk. Aurora została zatopiona.
Ramming of Varyag. Taranowanie Variaga.
Borodino ramming… Borodino taranuje…
…without success. …bez sukcesu. Varyag sunk warship. Variag zatapia okręt.
Last warships of the battle go away – it was 32 to 36 – so DRAW. Ostatnie okręty odpływają – było 32 do 36 – REMIS.

Summary:
– good, fast system with activations – your warship, enemy warship etc.
– planning orders for next round – will be about it in another post.
– getting into the system is not expensive – all you have is fleet of several warships – all you need is several warships, rulebook, D6 dices and some different measures.
– in future – interview with game developer and owner of GMBoardgames. Group on Facebook – Gods of War.
– Official distributor of Gods of War: Togo is famous and popular LFGS (local friendly game store) from Wrocław – Bolter.


Podsumowanie:
– dobry, szybki system z aktywacjami – twój okręt, okręt przeciwnika itd.
– planowanie na przyszłą rundę – więcej o tym w kolejnym wpisie.
– wejście do systemu nie należy do drogich – wszystko czego potrzebujesz to kilka okrętów wojennych, podręcznik, kości sześcienne i kilka różnych miarek.
– w przyszłości – wywiad z twórcą gry i właścicielem GMBoardgames. Grupa na Facebooku – Bogowie Wojny.
– Oficjalnym dystrybutorem Bogowie Wojny: Togo jest znany i lubiany sklep z Wrocławia – Bolter