On Friday I had pleasure to play my first game with Witosław and first game in Gods of War: Togo. It was great experience, I know that I want to play more games in this system and will buy some more warships and maybe one more fleet to play with friends who don’t own they own fleets. We played on 1200 points per player – I managed to field four warships, Witosław fleet of five (six – destroyers are two per base). So it will begin – my Russians fought against Witosław’s Spanish.

W piątek miałem przyjemność zagrać pierwszą grę z Witosławem i zarazem pierwszą grę w Bogów Wojny: Togo. To było świetne doświadczenie i wiem, że chcę zagrać więcej gier w ten system i zapewne zakupię więcej okrętów i kolejną flotę do grania z przyjaciółmi którzy nie posiadają swojej floty. Graliśmy na 1200 punktów na gracza, wystawiłem cztery okręty, Witosław flotę pięciu (sześciu – bo niszczyciele są dwa na podstawce). Tak więc zacznijmy – moi Rosjanie walczyli przeciwko Hiszpanom Witosława.

Spanish fleet. Hiszpańska flota.
Beginning, you can see orders. Początek, możecie zobaczyć rozkazy.
Novik leads the way. Nowik prowadzi.
My first battle in Togo, my first mistakes. Moja pierwsza bitwa w Togo, moje pierwsze błędy.
Borodino turns. Borodino skręca.
Last moments of Novik – it was sunken by debutante torpedos of Witosław. Ostatnie chwile Nowika – został zatopiony debiutanckimi torpedami Witosława.
Russian fleet started maneuvering. Rosyjska flota zaczęła manewrować.
Aurora & Varyag.
Borodino.
Aurora sunk. Aurora została zatopiona.
Ramming of Varyag. Taranowanie Variaga.
Borodino ramming… Borodino taranuje…
…without success. …bez sukcesu. Varyag sunk warship. Variag zatapia okręt.
Last warships of the battle go away – it was 32 to 36 – so DRAW. Ostatnie okręty odpływają – było 32 do 36 – REMIS.

Summary:
– good, fast system with activations – your warship, enemy warship etc.
– planning orders for next round – will be about it in another post.
– getting into the system is not expensive – all you have is fleet of several warships – all you need is several warships, rulebook, D6 dices and some different measures.
– in future – interview with game developer and owner of GMBoardgames. Group on Facebook – Gods of War.
– Official distributor of Gods of War: Togo is famous and popular LFGS (local friendly game store) from Wrocław – Bolter.


Podsumowanie:
– dobry, szybki system z aktywacjami – twój okręt, okręt przeciwnika itd.
– planowanie na przyszłą rundę – więcej o tym w kolejnym wpisie.
– wejście do systemu nie należy do drogich – wszystko czego potrzebujesz to kilka okrętów wojennych, podręcznik, kości sześcienne i kilka różnych miarek.
– w przyszłości – wywiad z twórcą gry i właścicielem GMBoardgames. Grupa na Facebooku – Bogowie Wojny.
– Oficjalnym dystrybutorem Bogowie Wojny: Togo jest znany i lubiany sklep z Wrocławia – Bolter