WFB: When Winged Lancers arrived Czwartek, Paźdź 22 2020 

Some years ago I bought on Allegro.pl almost all of my Winged Lancers (with exception to one model I bought around 15 years ago). After some years I started to cleaning those models and assembled them again, horses, bases also were in need of some help then. As I’m good in starting many things at once and not finish them the same was with this unit. Finally I attached a banner today evening. I really love this sculpts – mix of Rus boyars and Polish Winged Hussars.

Kilka lat temu na Allegro kupiłem większość z moich skrzydlatych lansjerów (z wyjątkiem jednego modelu, który kupiłem około 15 lat temu). Po kilku latach zacząłem czyścić te modele i skleiłem je od downa, również konie, podstawków potrzebowały odrobiny pomocy. Tak jak jestem dobry w zaczynaniu kilku rzeczy naraz i nie kończeniu żadnej z nich, tak samo było z tym oddziałem. Dzisiejszego wieczora otrzymali swój sztandar. Uwielbiam te rzeźby – miks rosyjskich bojarów i polskiej husarii.

Some fluff:
Winged Lancers as the rest of my Kislevites are from town Wrotizla in south-east of Kingdom of Kislev. About this town will be something more in the future – most famous persons were boyars Heinrich the Pious and Vladislavus Varnaus – both meet end fighting with Chaos hordes. Current boyar Nicholai is also leading his rota as part of Wrotizla pulk against: Chaos, greenskins and other evil minions. Banner of the town is: red which means: blood of it citizens sacrificed in never ending war against Chaos hordes , blue which means hope – it was added to an original banner when defenceless town was saved by Empire Knights Panther during Great War against Chaos, yellow which means: hard work and is also a colour of Dazh – Kislev god of sun and fire. Eagle was always there, It’s said that forefather of mentioned boyars – Lechislavus followed an eagle and eagle showed him place for a town.

Trochę historii:
Skrzydlaci lansjerzy podobnie jak reszta moich Kislevczyków pochodzi z miasta Wrotizla położonego w południowo wschodniej części Kisleva. O tym mieście napiszę w przyszłości – najbardziej znanymi postaciami byli bojarzy Henryk Pobożny i Władysław Warnau – obaj spotkali swój koniec w walce z hordami Chaosu. Obecny bojar Mikołaja także dowodzi swoją rotą w składzie pułku Wrotizla w wojnie przeciwko Chaosowi, zielonoskórym i pozostałym diabelskim pomiotom. Chorągiew miasta ma następujące barwy: czerwoną co oznacza przelaną krew mieszkańców w niekończącej się wojnie przeci hordą Chaosu, niebieską która oznacza nadzieję – została dodana do oryginalnych barw, kiedy bezbronne miast zostało ocalone przez Imperialnych Rycerzy Zakonu Pantery w trakcie Wielkiej Wojny przeciw Chaosowi, żółty który oznacza: ciężką pracę i jest także barwą Daża – Kislevskiego boga słońca i ognia. Orzeł był zawsze tutaj, podobno poprzednik wymienionych bojarów – Lechisław podążał za orłem i ten wskazał mu siedzibę.

Real ones were the best cavalry of the world and they were fighting our own problems./Oryginalni byli najlepszą kawalerią świata walczyli z naszymi własnymi problemami.

Inspiration of the flag is my beloved Armenia, but before it was my home city of Wrocław with yellow and red, world changed, my mind changed too./Inspiracją dla obecnej flagi jest moja ukochana Armenia, ale wcześniej były to barwy Wrocławi z żółtą i czerwoną, świat się zmienił, moje myśli także.

Black Powder: Russian 6 pdr gun Poniedziałek, Paźdź 19 2020 

Yesterday I managed to finish this nice Warlord Games artillery piece. Russian gun in a process of being prepared to fire.

Wczoraj udało mi się skończyć ten fajny model działa firmy Warlord Games. Rosyjska armata jest właśnie przygotowywana do oddania strzału.

Black Powder: HQ for Russians Środa, Paźdź 14 2020 

Just finished this Warlord Games miniatures – general Mironov Kuznecov with his staff and drummer.

Nareszcie skończyłem figurki z Warlorda Games – jenerał Mironow Kuznecov wraz z adiutantem i doboszem.

WFB: Bretonnia vs Chaos Dwarfs Sobota, Paźdź 3 2020 

Today we played with Marian pitched battle on small points (850) in 6th edition with army rules from Ravening Hordes. First time I played against Chaos Dwarfs – and I supposed that rules for Bretonnia from Ravening Hordes will add doubt as they did around twenty years ago on tournament. Of course playing on that set up was my idea and once we tried, we will not repeat it.

Dzisiaj zagraliśmy z Marianem standardową (pitched – zażarta też pasuje) bitwę na małe punkty (850) w szóstą edycję z zasadami do armii z Ravening Hordes. Pierwszy raz grałem przeciwko krasnoludom Chaosu – ale też spodziewałem się, że zasady dla Bretonii z Ravening Hordes dodadzą element niepewności, podobnie jak zrobiły to na turnieju około dwudziestu lat temu. Oczywiście sama idea takie gry pochodziła ode mnie, nie będziemy tego próbować ponownie.

Summary:
– WFB wasn’t balanced in case of armies, so we will return after this try back to 7th edition with army books from 6/7th.
– no one used magic items today and magic was failed all the time.
– from both armies at the end were only few models.
– Pyrric victory for Bretonnia.
Planszóweczka.pl – thank you for place to play.

Podsumowanie:
– WFB nie był zbalansowany w kwestii armii, tak więc waracamy po tej próbie do siódmej edycji z księgami armii do 6/7 edycji.
– nikt nie używał dzisiaj magicznych przedmiotów i ogólnie magia to była porażka przez całą bitwę.
– z obu armii na koniec zostało zaledwie kilka modeli.
– zwycięstwo Pyrrusowe dla Bretonni.
Planszóweczka.pl – dzięki za udostępnienie miejsca do gry.