Today I played my fifth battle in Togo, with Witosław we played in Wrocław Bolter – official distributor of GM Boardgames games. Today I was asked – do we play at night? I said ok, whatever it means. Then we read how it works and we started deployment of our fleets – Spanish Armada and Russian Baltic fleet. We played on 1200 points per side and had some observations about night fight.

Dzisiaj zagrałem moją piątą grę w Togo, z Witosławem zagraliśmy we wrocławskim Bolterze – oficjalnym dystrybutorem gier z stajni GM Boardgames. Zostałem zapytany – czy gramy w nocy? Odpowiedziałem – czemu nie, cokolwiek to znaczy. Po tym przeczytaliśmy jak działa walka w nocy i zaczęliśmy rozstawianie naszych flot – Armady królestwa Hiszpanii i Bałtyckiej floty carskiej Rosji. Graliśmy na 1200 punktów na stronę, mieliśmy kilka obserwacji o walce w nocy.

Both fleets deployed for battle. Obie floty rozstawione do bitwy.
Novik securing right wing. Nowik zabezpieczający prawe skrzydło.
Aurora (Pallada), Borodino & Varyag.
Novik found enemies. Nowik odnalazł przeciwników.
On left Spanish Armada, on right Russian Baltic fleet. Po lewej Hiszpańska Armada, po prawej Rosyjska flota Bałtycka.
Novik received several hits and catch fire. Nowik otrzymał kilka trafień i zaczął się palić.
Novik torpedo scored a hit. Torpeda z Nowika trafiła.
Several explosions on Novik, only few of her crew survived. Kilka eksplozji na Nowiku, tylko kilku członków jego załogi przeżyło.
Aurora turned right and started fire. Aurora skręciła w prawo i otworzyła ogień.
Her guns splited fire on two warships. Jej działa podzieliły ogień na dwa okręty.
One of them was sunk. Jeden z nich został zatopiony.
Varyag fighting artillery duel. Wariag walczący w pojedynku artyleryjskim.
Fires on both warships. Pożary na obu okrętach.
Varyag sunk after getting many hits. Wariag zatonął po otrzymaniu wielu trafień.
Spanish survivors. Ocalałem hiszpańskie okręty.

Summary:
– we played nice game, first time my Russia was victorious – 24:7 – big victory.
– waiting for some sunking warships, as they could look better on photos in place of nothing.

Podsumowanie:
– zagraliśmy fajną grę, pierwszy raz moja Rosja odniosła zwycięstwo – 24:7 – duże zwycięstwo.
– czekam na tonące okręty, one mogą wyglądać znacznie lepiej na zdjęciach niż nic.