Eugeniusz Lokajski -Warsaw Uprising 44′ Sobota, Sier 22 2020 

Model przedstawia Eugeniusza Lokajskiego – polskiego lekkoatletę, nauczyciela w-f, żołnierza wojny obronnej 1939, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika powstania warszawskiego 1944′. Zawdzięczamy mu mnóstwo zdjęć z powstania warszawskiego. Niestety, jak wielu Polaków zginął w powstaniu warszawskim, zasypany gruzem gdy szukał filmu do aparatu. Bohater trzyma w ręku aparat marki Leica Standard. Model wraz z innymi figurkami powstańców warszawskich dostępny jest: https://infamousjt.com/.

Model shows Eugeniusz Lokajski – Polish athlete, physical education teacher, soldier of Polish defensive war 1939′, soldier of Home Army, participant of Warsaw Uprising 1944′. We owe him many photos from Warsaw Uprising. Unhappilly as many Poles he died during uprising, strewn with rubble when he was looking for plate. In his hands hero holds camera of Leica Standard brand. Model is avaible with other Warsowian insurgents on: https://infamousjt.com/.

Trochę zdjęć z narzeczoną, z kotem, i bez kota. Some photos with fiancee, with catand without cat.

IMG_20200822_182103

IMG_20200822_182112

IMG_20200822_182121

IMG_20200822_182131

WFB: Kislev #02 painting challenge Wtorek, Sier 4 2020 

As part of WROhammer painting challenge I finished Ungol horse archers squadron worth 205 points (full command group) for my Kislev/Empire armies – it’s first round of challenge – end date of it – 6th of August, so I did it before end of time. Next round will be from 6th of August till 6th September. Challenge will ends on 6th of December (four round before me).

Jako część malarskiego wyzwania rzuconego na WROhammer skończyłem warty 205 punktów (pełna grupa dowodzenia) szwadron ungolskich strzelców konnych dla mojej armii Kisleva/Imperium – to była pierwsza runda wyzwania które trwa do 6 sierpnia, udało się przed końcem czasu. Kolejna tura będzie trwała od 6 sierpnia do 6 września. Wyzwanie zakończy się z dniem szóstego grudnia (cztery rundy przede mną).

Yes, I know that such big unit of light cavalry is silly, but I like standar bearer model with skulls of barbarians from Chaos Wastes. /Tak, wiem, że taki duży oddział kawalerii jest głupi, ale lubię sztandarowego z czaszkami barbarzyńców z pustkowi Chaosu.

Unit belongs to southern Kislev town Wrotizla – they are yellow and red. /Oddział przynależy do Kislevskiego miasteczka z południa – Wrotizly – ich barwy są żółte i czerwone.

IMG_20200804_153832

IMG_20200804_153846

IMG_20200804_153941

IMG_20200804_154234

IMG_20200804_154341

IMG_20200804_154411