As part of WROhammer painting challenge I finished Ungol horse archers squadron worth 205 points (full command group) for my Kislev/Empire armies – it’s first round of challenge – end date of it – 6th of August, so I did it before end of time. Next round will be from 6th of August till 6th September. Challenge will ends on 6th of December (four round before me).

Jako część malarskiego wyzwania rzuconego na WROhammer skończyłem warty 205 punktów (pełna grupa dowodzenia) szwadron ungolskich strzelców konnych dla mojej armii Kisleva/Imperium – to była pierwsza runda wyzwania które trwa do 6 sierpnia, udało się przed końcem czasu. Kolejna tura będzie trwała od 6 sierpnia do 6 września. Wyzwanie zakończy się z dniem szóstego grudnia (cztery rundy przede mną).

Yes, I know that such big unit of light cavalry is silly, but I like standar bearer model with skulls of barbarians from Chaos Wastes. /Tak, wiem, że taki duży oddział kawalerii jest głupi, ale lubię sztandarowego z czaszkami barbarzyńców z pustkowi Chaosu.

Unit belongs to southern Kislev town Wrotizla – they are yellow and red. /Oddział przynależy do Kislevskiego miasteczka z południa – Wrotizly – ich barwy są żółte i czerwone.

IMG_20200804_154341

IMG_20200804_154411