Today in Bolter.pl, Wrocław, Poland we played struggle beetwen those bad French plus Polish Vistula Legion and Prussia, Russia and one Poland regiment in the service of Tzar Alexander. Our battle was on two flanks and unfortunately flank held by Prussia got too many attacks from French side – they were broken.

Dzisiaj w Bolterze we Wrocławiu zagraliśmy potyczkę między tymi złymi Francuzami i wspierającym ich polskim Legionem Nadwiślańskim a Prusami, Rosją i jednym polskim regimentem w służbie cara Aleksandra. Nasza bitwa toczyła się na dwóch skrzydłach i niefortunnie skrzyło trzymane przez Prusy pękło z powodu licznych francuskich ataków.

Summary:
– we wait for September to play something bigger.

Podsumowanie:
– czekamy na wrzesień by zagrać coś większego.