W 2020 nie będę życzył Wesołych Świąt, nie będę życzył z wielu powodów, życzę za to wszystkim dużo zdrowia, spokoju ducha i nadziei, mnóstwa nadziei, bo co nam zostało? Mam nadzieję, że kolejny rok będzie lepszy i wszystko wróci do znanej nam normalności z przed zarazy. A i światu życzę pokoju, miłości i dialogu. Na świecie jest za dużo wojen i nienawiści. Osobiście życzę normalizacji stosunków między Polską a Rosją, pokoju Armenii, Ukrainie, Palestynie, Syrii, Jemenowi, spokoju Białorusi. Życzę mądrych przywódców, dbających o interesy powierzonych sobie narodów. Życzę podania sobie ręki stronie prawej i lewej. Życzę by Unia Europejska wróciła do dziedzictwa kulturowego tkwiącego w chrześcijaństwie i by dała wolną rękę zamieszkującym ten obszar narodom.

In 2020 I will not wish Merry Christmas, I will not do that from many reasons, I wish for everyone many health, peace of mind and hope, many hope, because what’s left for us? I have hope, that next year will be better and everything will be the same as before this disease. And after all I wish peace, love and dialogue. On our world there are to much wars and hatred. Personally I wish normalization beetwen Poland and Russia, peace for Armenia, Ukraine, Palestyne, Syria, Jemen, normality on Bialorussia. I wish clever leaders, taking care about interests of they citizens. I wish to shake hand for ppl from right and left. I wish European Union to turn back to they own cultural heritage which was in Christianity and to give free hand for all nations living there.

Dzięki Гнездилова Наталия, za tłumaczenie z polskiego na rosyjski :-).
В 2020 году я не буду поздравлять вас с Рождеством, не буду этого делать по многим причинам, но желаю всем здоровья, душевного спокойствия и надежды, много надежды, ведь что нам остаётся? Я надеюсь, что следующий год будет лучше и все вернется в норму, как было до чумы. И желаю миру мира, любви и диалога. В мире слишком много войн и ненависти. Лично мне бы хотелось нормализации отношений между Польшей и Россией, мира для Армении, Украины, Палестины, Сирии, Йемена и мира для Беларуси. Желаю вам мудрых руководителей, заботящихся об интересах своего народа. Желаю рукопожатий с левой и правой сторон. Я надеюсь, что Европейский Союз вернется к культурному наследию, присущему христианству, и что освободит людей, живущих в этом регионе.

Dla mnie najpiękniejsza Polska Kolenda powstała u schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utwór jest pełen nadzieji na lepsze jutro. For me it’s most beautiful Polish Christmas carol, it was writen at the end of Polish-Lithuanian Commonwealth. Lyric is full of hope for better tomorrow.
Przypadkiem przypomniałem sobie o tej pięknej reklamie. By accident I remembered this beautiful ad.