Yesterday I had pleasure to play my first game in Gods of War: Robert E. Lee – a game from GM Boardgames. GM Boardgames was founded by two brothers Grzegorz (Gregory) and Maciej (Matthias) – more about them is here. I had a demo game with one of them – Maciej and my enemy was my mates Marcin. It was a game, where Maciej taught me and Marcin how to play our first game ever. All miniatures on the table belongs to Matthias.

Let take a look on a game – in this game we use 6mm miniatures and we can be recreate big battles which happend during American Civil war 12.04.1861 to 13.05.1865 where armies of North (Union) clashed with armies of South (Confederacy). Player is general of an army and under his/her command is whole army composed of several divisions at least – it can include also batteries of artillery. Army general have under his command corps general and they had divisions under they command which are commanded by divisions generals – generals can be different – some of them are great individuals, other can behave differently on the field of battle.

Generałowie mają też charakter, który wpływa na trudność zdania rozkazu

So let’s start with game as I saw it:
1. battles are fought beetwen armies composed of army corps – they are lead by generals like Robert E. Lee. Army generals have different skills and some of them can take initiative easier.
2. Generals of army corps and divisions have different levels and skills. Better general can issue order or rally troops easier. Army general can support them by sending his adiutants represented by additional dice.
3. There are battle cards – each army general start with hand of three, plus then each turn take one more.
4. there is fog of war, both generals starts with units of patrol (markers) scouting field for enemy corps. Patrol (markers) can hid corps under them – when both scout parties see each other and there are units hidden – brigades are placed in area close to scouts, but not in front of them.
5. In secrecy units receive orders – so there are three of them:
– Assault – which allow unit to get in enemy zone of control and fire and/or charge.
– Defence – which make unit better in defence.
– March – which add 3″ move more.
6. generals orders they corps one after one – so first is player with initiative, then his opponent and so on.
7. units quality is different from state militia to elite infantry and cavalry – I guess that this system can be good to recreate historical units.
8. different sides have different victory conditions – different for well developed and industrialist north, other for less numerous and agriculture south.

I dla odmiany znowu dwujęzycznie.

Wczoraj miałem przyjemność zagrać moją pierwszą grę w Bogów Wojny: Robert E. Lee – grę od GM Boardgames. Firma została założona przez dwóch braci Grzegorza i Macieja – więcej o nich tutaj. Miałem grę demo z jednym z nich – Maćkiem i jednym z kumpli Marcinem. W tej grze Maciek uczył mnie i Marcina, jak zagrać naszą pierwszą grę. Wszystkie modele na stole to figurki Maćka.

Spójrzmy na grę – w tej grze używamy figurek 6mm i możemy dzięki temu odtwarzać wielkie bitwy które wydarzyły się w trakcie amerykańskiej wojny domowej 12.04.1861 do 13.05.1865 kiedy to armie północy (Unia) starły się z armiami południa (Konfederacja). Gracz jest generałem armii pod którego wodzą znajduje się armia złożona z z kilku dywizji przynajmniej – może także zawierać baterie artylerii. Generał armii ma pod swoją kontrolą generałów korpusów i oni mają pod sobą dywizję, które są dowodzone przez generałów dywizji – generałowie mogą być różni – niektórzy z nich to wielcy wodzowie, inni mogą zachować się różnie na polu bitwy.

Tak więc zacznijmy z grą jak ją widziałem:
1. bitwy są toczone przez armie złożone z korpusów – są dowodzone przez generałów takich jak Robert E. Lee. Armijni generałowie mają różny poziom wyszkolenia i umiejętności, niektórzy z nich są w stanie łatwiej przejąć inicjatywę, inni trudniej.
2. generałowie korpusów armijnych i dywizji mają różne poziomy wyszkolenia i umiejętności. Lepszy generał może łatwiej wydać rozkaz lub zebrać swoich żołnierzy. Generał armijny może wspierać swoich dowódców wysyłając adiutantów – reprezentowanych przez dodatkowe kości.
3. są tu karty bitwy – każdy generał zaczyna grę z trzema i co turę dociąga jedną kartę z talii.
4. w grze mamy mgłę wojny, obaj generałowie zaczynają grę z patrolami (marker) prowadzącymi rozpoznanie sił przeciwnika w poszukiwaniu korpusów. Patrol może także ukrywać przed przeciwnikiem własny korpus – kiedy patrol własny i przeciwnika się zobaczą, odkrywa się ich prawdziwe oblicze. Jeśli patrol krył brygadę – jest ona wystawiane obok patrolu, ale nigdy przed.
5. Brygady w sekrecie otrzymują rozkazy – są trzy do wyboru:
– Atak – which allow unit to get in enemy zone of control and fire and/or charge.
– Obrona – which make unit better in defence.
– Marsz – który dodaje 3″ ruchu więcej.
6. generałowie wydają rozkazy brygadom, naprzemiennie jeden po drugim – wpierw jest generał który wygrał inicjatywę, następnie jego przeciwnik i tak dalej, naprzemiennie.
7. jakość jednostek jest różna od stanowej milicji po elitarne brygady piechoty czy kawalerii – uważam, że ten system jest dobry do odzwierciedlenia jednostek jakie brały udział w tej wojnie domowej.
8. różne strony mają różne punkty zwycięstwa – inne dla dobrze rozwiniętej i uprzemysłowionej północy, inne dla mniej ludnego i zasadniczo rolniczego południa.

Summary:
– Confederate won over Union 11:5,
– it was interesting experience, so I want my own Confederate army.

Podsumowanie:
-Konfederacaja wygrała nad Unią 11:5,
-to było interesujące doświadczenie, tak więc mam zamiar rozpocząć swoją własną armię Konfederacji.

Useful links/Użyteczne linki – versions are PL and UK – wersje po polsku i po angielsku: