On last weekend (22-23 of April) in Wrocław we had an tournament in Middle Earh SBG: Individual World Championship (in polish Indywidualne Mistrzostwa Wszechświata). In large hall of Politechnika Wrocławska were a lot of tables and 64 gamers of 68 formerly enlisted, playing each other six games for eternal glory and good fun. This event was organized by Marian supported by Pola and a group of people, responsible for different things from finding a place up to organizing some transport.

Event had following sponsors:
Bolter – wargaming and rpg store in Wrocław
Playmaty – shop with game mats and other accessories
Unreleased Miniatures – shop with miniatures

In addition Bolter supported this tournament with numerous game mats and terrains, accessory for seven tables were provided byWarsaw team. To not forget – players from Wrocław community provided their own terrains and mats.

W ostatni weekend (22-23 kwietnia) we Wrocławiu odbył się turniej w Middle Earth SBG: Indywidualne Mistrzostwa Wszechświata. W wielkiej sali Politechniki wrocławskiej było mnóstwo stołów i 64 gracz z pierwotnie zapisanych 68, grających sześć gier dla zdobycia wiecznej chwały i dobrej zabawy. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Mariana, wspieranego przez Polę i grupę osób odpowiedzialną za różne rzeczy, od znalezienia miejsca do grania, po zorganizowanie transportu.

Wydarzenie miało sponsorów w postaci:
Bolter – sklep z grami bitewnymi i rpg we Wrocławiu
Playmaty – sklep z matami i innymi akcesoriami do gier bitewnych
Unreleased Miniatures – sklep z figurkami do gier bitewnych

W dodatku Bolter wspierał turniej licznymi matami i terenami, akcesoria dla siedmu stołów przywiozła drużyna z Warszawy. By nie zapomnieć – gracze z Wrocławskiej społeczności dostarczyli także swoje tereny i maty.

Summary:
– this year I was there only as a support, usually observing Cornholio battles and moving around with camera, original plan for me was to go to Prague for WFB – event done by my friends.
– it was great to be there and next time I would like to participate as player.
– Wrocław will organize Master next year, so if you want to come, just come!
– thanks to organizers and participants – Lublin, Warsaw and others! Hope to see you again!
– if you want to know about events in Wrocław – HERE is our Wrocław group.


Podsumowanie:
– w tym roku byłem tutaj jako wsparcie, przeważnie obserwując bitwy Cornholio i włócząc się z aparatem dookoła, oryginalny plan był taki, bym był w Pradze na WFB – wydarzeniu organizowanym przez moich przyjaciół.
– było wspaniale być tutaj i następnym razem z chęcią będę uczestniczył jako gracz.
– Wrocław zorganizuje Mastera w przyszłym roku, tak więc jeśli macie ochotę wpaść, wpadajcie!
– dziękuję organizatorom i wszystkim którzy brali udział – Lublinowi, Warszawie i reszcie! Mam nadzieję zobaczyć was znowu!
– jeśli chcecie wiedzieć więcej o wydarzeniach we Wrocławiu – TUTAJ jest nasza wrocławska grupa.