Bolt Action: Gra demo i o BA/Demo game and about BA Poniedziałek, Lip 25 2022 

On last Saturday I had a pleasure to make demo game in Bolt Action for Jarek. We played in Bolter, where I managed to find table for teaching. The most part of this article will be in Polish. Everything about starting playing it is on Warlord Games page.

W ostatnią sobotę miałem przyjemność zrobić grę demonstracyjną w Bolt Action dla Jarka. Zagraliśmy w Bolterze, w którym udało mi się znaleźć stół do nauki. Większa część tego artykułu będzie po polsku.

A teraz trochę o tym świetnym systemie pozwalającym graczom na odtwarzanie starć w czasach drugiej wojny światowej. System został wydany przez Warlord Games, a wśród jego twórców byli tacy twórcy jak Alessio Cavatore czy Rick Priestley – obaj niegdyś związani z firmą Games Workshop.

Obecnie na rynku gier bitewnych jest to jeden z tańszych systemów – koszt rozpoczęcia swojej przygody to koszt zakupu zestawu startowego (obecnie koszt między 256 do 500 PLN), zestawu kości rozkazów (Order Dice), księgi armii oraz podręcznika z zasadami – alternatywą dla księgi armii jest aplikacja do budowy armii – easyarmy.com na której można budować swoje plutony. Tak – gra przedstawia starcie wzmocnionych plutonów piechoty lub plutonów pojazdów pancernych.

Zestaw startowy zawiera wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia przygody z tym systemem:
– wystarczającą ilość modeli by złożyć dowódcę i jego adiutanta, medyka, snajpera z pomocnikiem, kilka drużyn piechoty, ciężki karabin maszynowy, moździerz z obserwatorem, a także czołg/działo pancerne – oczywiście są tu drobne różnice – np. amerykańscy spadochroniarze w zestawie nie posiadają pojazdów, za to posiadają armatę przeciwpancerną, niemieccy spadochroniarze mają prócz Stuga także działo przeciwpancerne i transporter oraz specjalistyczne drużyny z miotaczem ognia i pancerzownicą. Poza zestawami startowymi są także zestawy zawierające dwie armie, np. „Band of Brothers” z Amerykanami i Niemcami, „Island Assault” z amerykańską piechotą morską i Japończykami oraz zestaw który nadejdzie „Gentleman War” z Brytyjczykami i Niemcami toczącymi boje w Afryce Północnej.

Armie różnią się między sobą i tak np. Armia Czerwona ma na przykład zasady takie jak The Great Patriotic War (Wielka Wojna Ojczyźniana – przerzut nieudanego testu morale gdyby niezdający oddział piechoty lub artylerii miał zostać zniszczony), Quantity has a quality all of its own (Ilość ma swoją własną jakość – darmowy oddział niedoświadczonej piechoty), Not one step back (Ani kroku w tył, rozkaz 227 – komisarz czuwa by nikt się nie cofał, choćby oznaczało to rozstrzelanie dla przykładu), Massed batteries (Zmasowane baterie – ogień sowieckiej artylerii jest bardziej efektywny). Oczywiście każda armia różni się między sobą. Armia Czerwona posłużyła za przykład.

Przykładowa rozpiska którą grałem na 1250 punktów – przydałoby się ją przepisać i znaleźć miejsce dla jednej drużyny piechoty więcej.

Bolt Action wyróżnia się na tle innych gier systemem aktywacji oddziałów – każda drużyna, pojazd czy broń wsparcia ma przypisaną do siebie kość – kości reprezentujące oddziały obu graczy są umieszczane w worku, z którego następnie są losowane i wręczane następnie graczowi którego kolor został wylosowany. I tak w sobotniej rozgrywce kości czerwone przynależały do Armii Czerwonej, kości oliwkowe zaś Finom.

Oddziały mogą otrzymać następujące rozkazy:
Advance (natarcie) – oddział może się ruszyć i otworzyć ogień,
Ambush (zasadzka) – oddział czeka i może otworzyć ogień gdy zobaczy ruch przeciwnika,
Down (padnij) – oddział może w odpowiedzi na ogień przeciwnika paść na ziemię,
Fire (ognia) – oddział stoi w miejscu i strzela,
Rally (zbieraj się) – dowódca oddziału może zebrać swój oddział,
Run (biegnij) – oddział porusza się z dwukrotnością ruchu, może też wejść do walki wręcz.

Przed pierwszą grą dobrze jest spojrzeć na Podsumowanie Zasad które udostępnił Warlord, oczywiście tą tabelkę warto mieć pod ręką w każdej kolejnej rozgrywce – dla wygody udostępniłem ją także tutaj. Oczywiście to podsumowanie to nie wszystko, ale powinno ułatwić życie na początku przygody z Bolt Action – docelowo warto mieć podręcznik w którym jest mnóstwo różnych zasad których siłą rzeczy nie może być na kilku stronach tej tabelki.

Pierwsze kroki najłatwiej zacząć od znalezienia kogoś w okolicy, kto może pokazać na czym polega rozgrywka, zwłaszcza jeśli nigdy się nie grało w żadną grę bitewną, godną polecenia jest ogólno-polska grupa: Bolt Action PL. Z lokalnych grup funkcjonujących we Wrocławiu godny polecenia jest Klub Bolter związany z sklepem Bolter.pl czy Bolt Action / Konflikt 47′ Wrocław.


Podsumowanie:
– była to druga gra demo jaką prowadziłem. Dziękuję Jarku, mam nadzieję, że pomalujesz grenadierów.
– ten artykuł jest zaledwie minimum o czym trzeba wiedzieć i wielu rzeczy tutaj nie ma.

Bolt Action: Last German victory Sobota, Lip 23 2022 

Yesterday we played in Bolt Action on „Veterans evening” in Bolter. I was playing from 16:00 starting with Warhammer Fantasy Battle 7th edition and then as planned joined big Bolt Action battle at the end of second world war. It happend somewhere in Germany. Germans had to retake they 8.8 guns and Americans had to prevent them from this.

Wczoraj zagraliśmy grę w Bolt Action na „Wieczorze weteranów” w Bolterze. Od 16:00 zacząłem grać w Warhammera Fantasy Battle 7 edycję i po tym dołączyłem do dużej bitwy w Bolt Action rozgrywającej się pod koniec drugiej wojny światowej. Wydarzyło się to gdzieś w Niemczech. Niemcy za cel mieli odzyskać ich działa 8.8 i Amerykanie mieli ich powstrzymać.

Summary:
– we finished game around 22:30, came home around 23:30 as we had to clean table from units and terrains.
– nice game with several expensive models like M26 Pershing, Tiger II, Jadgtiger.
– at the end Germans had many succeses – we assumed they won.

Podsumowanie:
– skończyliśmy grę około 22:30, wróciłem do domu około 23:30 jako, że musieliśmy posprzątać stół z jednostek i terenów.
– miła rozgrywka z kilkoma drogimi jednostkami jak M26 Pershing, Tygrys II, Jadgtiger.
– pod koniec rozgrywki Niemcy mieli wiele sukcesów – uznaliśmy, że odnieśli zwycięstwo.

Bolt Action: Okinawa Banzai! (EN/PL) Czwartek, Lip 21 2022 

Yesterday we continued campaign on Okinawa, week ago USA Army and Marine corps took Japanes airfield, now after Japanese regrouped, it came time to destroy American oil depot at all. Most of USA troops were on the table, Japanese troops were divided into two waves, one coming at start of the first turn and another one coming in turn three. Main target for USA was to convoy supply trucks to airfield and to secure oil depots, Japanese had to destroy them.

Wczoraj kontynuowaliśmy kampanię na Okinawie, tydzień temu armia amerykańska i korpus piechoty morskiej zajęły japońskie lotnisko, nadszedł moment kiedy Japończycy się przegrupowali i otrzymali rozkaz zniszczenia składu olejów napędowych za wszelką cenę. Oddziały Japońskie były podzielone na dwie fale, jedna zaczynała wkraczać na starcie pierwszej tury, druga wchodziła w turze trzeciej. Głównym celem dla wojsk USA było konwojować ciężarówki z zaopatrzeniem na lotnisko i zabezpieczyć składy paliwa, Japończycy mieli za cel zniszczyć je.

Summary:

  • generally I have only common knowledge about war on Pacific, about battle of Pearl Harbour, destruction of Manila, Philippines capital – which was probably in the same scale as destroying Warsaw by Germany in 1944′, about Nanking massacre, Netherlandes destroyer which looked as island and several things like it. Almost no knowledge about equipment with exception to Zero fighters and Yamato battleship – maybe it’s time to get some more knowledge. When I wrote this, I realized that on Okinawa lives Ryukyuan people – many of them were killed during battle.
  • we tried different things during this campaing, like markers hidding units, scatter dice for mortar shooting, playing with game masters who kept scenario alive, platoons constructed historically – OBD.
  • it was great, two battles campaing – third game was replaced by landing on Utah.


Podsumowanie:

  • generalnie mam tylko powszechną wiedzę o wojnie na Pacyfiku, o bitwie o Pearl Harbour, znsizczenu Manili, stolicy Filipin – które było prawdopodobnie porównywalne w skali do zniszczenia Warszawy przez Niemcy w 1944′, o masakrze Nankinu, o Holenderskim niszczycielu który udawał wyspę i kilku innych rzeczach jak te. Prawie wcale nie posiadam wiedzy o wyposażeniu z wyjątkiem takim jak myśliwiec Zero czy pancernik Yamato – może to czas by zdobyć trochę więcej wiedzy w temacie. Kiedy zacząłem pisać ten wpis zorientowałem się, że na Okinawie żyje lud Ryukyuan – wielu z nich zginęło w trakcie bitwy.
  • próbowaliśmy różnych rzeczy w trakcie tej kampanii, znaczników kryjących oddziały, kości rozrzutu dla ognia z moździerzy, gry z mistrzami gry którzy pilnowali by scenariusz był żywy, plutonów skonstruowanych historycznie – OBD.
  • to była świetna kampania złożona z dwóch bitew – trzeciej gry nie zagraliśmy, ponieważ została zastąpiona lądowaniem na plaży Utah.

Middle-Earth: Pass to Dunharrow Środa, Lip 20 2022 

Yesterday I played with Łukasz our campaing beetwen forces of good represented by Dead of Dunharrow and many different servants of Sauron controlled by Łukasz. We played scenario where both players started deploying in oppositive corners of the table

Summary:
– it was Dunharrow victory 6:0,
– I had luck or Łukasz hadn’t it on the left flank, where his elite was stopped by long time cursed dead.

Bolt Action: Okinawa landing/Desant na Okinawę Środa, Lip 13 2022 

Today we played in Bolter first scenario related to war on Pacific – battle of Okinawa. The battle started on 1.04.1945 and lasts up to 22.06.1945. USA had to control different points and airfield tower and Japanese had to prevent it. Most of Japanese units started as markers – they numbers and what they are were hidden to enemy.

Dzisiaj w Bolterze zagraliśmy pierwszy scenariusz związany z wojną na Pacyfiku – bitwę o Okinawę. Bitwa rozpoczęła się 1.04.1945 i trwała do 22.06.1945. Wojska USA miały przejąć różne punkty oporu i wieżę lotniska, a Japończycy musieli ich przed tym powstrzymać. Większość Japońskich oddziałów zaczęła jako znaczniki – ich liczebność oraz formacja była ukryta w ten sposób przed przeciwnikiem.

Summary:
– USA leaders were winners!
– good game with something new.
– some observation about what we can change in the future for larger battles.
– thank you all for game!

Podsumowanie:
– wygrali dowódcy USA!
– dobra gra z czymś nowym.
– kilka obserwacji o tym co możemy zmienić w przyszłości w większych bitwach.
– dzięki wszystkim za grę!

In case of several Japanese charges it’s best lyric about this last stand. W przypadku kilku japońskich szarży jest to najlepszy utwór mówiący o tej obronie do końca.

Bolt Action: Longest Day – History Point/Najdłuższy dzień – Przystanek Historia Niedziela, Lip 10 2022 

On last Friday I participated in „Przystanek Historia” (History: Point) opened by president of Institute of National Remembrance (IPN) dr Karol Nawrocki with words: This story stop can be place on map of Wrocław, in which we will talk about past and future. I’m convinced,that in this place there will be no shortage of reflections about the Second World War and what happened after 1945.

We know that this great Allied operation could not have taken place without the contribution of the Polish airmen, Polish sailors, General Maczek, who fought at Falaise, and those who marched from different directions, retaining hope for a free and independent Poland, said the IPN President Karol Nawrocki during the event.

It’s great that on this oppening was president of IPN – so „Przystanek Historia” started cycle of events called „Wakacje z IPN” (Holidays with IPN). To be sure it’s a lot of different workshops for young people as well as for adults, speeches and also Bolt Action in high callibre details. More about it is avaible on Institute of National Remembrance page. I can recommend for everyone to read it here: IPN History Point in Wrocław. Event was created by Bolter for IPN.

So it begun at night of 5/6 June 1944, 6928 American paratroopers of famous 101st paratrooper division jumped down to occupied France to secure roads to beaches and make as much chaos to occupying German forces as they can – it was Operation Albany. Then invasion on beaches started in the morning of 6th June were Allies forces started sea landing on beaches Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword – Operation Overlord started. Our forces on Friday recreated landing on Utah beach and brave fight of paratroopers for Sainte-Marie-du-Mont with it great church towering over town.

Some TV material is here: Wrocław TVP.

W ostatni piątek brałem wziąłem udział w „Przystanku Historia” inaugurowanym przemową prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karola Nawrockiego słowami: Ten Przystanek może być na mapie Wrocławia miejscem, w którym będziemy mówić o przeszłości i dla przyszłości. Jestem przekonany, że w tym miejscu nie zabraknie refleksji i o II wojnie światowej i o tym co wydarzyło się po roku 1945.

Wiemy, że wielka operacja aliantów nie mogłaby się odbyć bez wkładu Polaków, bez pięknej odysei wolności polskich lotników, polskich marynarzy, gen. Maczka, który bił się pod Falaise, ale także tych, którzy szli z różnych stron, nie porzucając w 1939 roku nadziei na wolną i niepodległą RP – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas otwarcia placówki.

Świetnie, że na tym otwarciu był prezes IPN – tak więc „Przystanek Historia” rozpoczął cykl spotkać zwanych „Wakacje z IPN”. Dla pewności – mają to być liczne, różnorodne warsztaty, konferencje tak dla młodych jak dla dorosłych wliczając w to także Bolt Action w wysokiego kalibru detalach. Więcej o tym możecie przeczytać na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Mogę każdemu polecić przeczytanie o tym w tym miejscu: Otwarcie Przystanku Historia. Wydarzenie powstało we współpracy Boltera z IPN.

Tak więc zaczęło się wszystko w nocy z 5 na 6 czerwca 1944, 6928 spadochroniarzy z słynnej 101 amerykańskiej dywizji powietrzno-desantowej skoczyło z samolotów do okupowanej Francji by zabezpieczyć drogi do plaż oraz zasiać tyle zamętu ile się da wobec okupujących kraj Niemców – było to w ramach Operacji Albany. Następnie nad ranem 6 czerwca nastąpił desant morski sił alianckich na plaże Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword – Operacja Overlord się rozpoczęła. Nasz siły w piątek odegrały lądowanie na plaży Utah i bohaterskie walki spadochroniarzy o miasteczko Sainte-Marie-du-Mont z swoim wielkim kościołem górującym nad dachami okolicznych domów.

Trochę materiału na Wrocław TVP oraz dodatkowy materiał z programem.

Summary:
– it was great event, with workshops, great Bolt Action table, prelections.
– great job to people from Bolter and for people supporting preparations.
– great job to IPN and it employees.

Podsumowanie:
– było to świetne wydarzenie, z warsztatami, wielkim stołem do Bolt Action, prelekcjami.
– świetna robota ekipo Boltera oraz dla osób wspierających.
– świetna robota IPN i dla jego pracowników.

Gods of War: Robert E. Lee – first blood, EN/PL Środa, Czer 29 2022 

Yesterday I had pleasure to play my first game in Gods of War: Robert E. Lee – a game from GM Boardgames. GM Boardgames was founded by two brothers Grzegorz (Gregory) and Maciej (Matthias) – more about them is here. I had a demo game with one of them – Maciej and my enemy was my mates Marcin. It was a game, where Maciej taught me and Marcin how to play our first game ever. All miniatures on the table belongs to Matthias.

Let take a look on a game – in this game we use 6mm miniatures and we can be recreate big battles which happend during American Civil war 12.04.1861 to 13.05.1865 where armies of North (Union) clashed with armies of South (Confederacy). Player is general of an army and under his/her command is whole army composed of several divisions at least – it can include also batteries of artillery. Army general have under his command corps general and they had divisions under they command which are commanded by divisions generals – generals can be different – some of them are great individuals, other can behave differently on the field of battle.

Generałowie mają też charakter, który wpływa na trudność zdania rozkazu

So let’s start with game as I saw it:
1. battles are fought beetwen armies composed of army corps – they are lead by generals like Robert E. Lee. Army generals have different skills and some of them can take initiative easier.
2. Generals of army corps and divisions have different levels and skills. Better general can issue order or rally troops easier. Army general can support them by sending his adiutants represented by additional dice.
3. There are battle cards – each army general start with hand of three, plus then each turn take one more.
4. there is fog of war, both generals starts with units of patrol (markers) scouting field for enemy corps. Patrol (markers) can hid corps under them – when both scout parties see each other and there are units hidden – brigades are placed in area close to scouts, but not in front of them.
5. In secrecy units receive orders – so there are three of them:
– Assault – which allow unit to get in enemy zone of control and fire and/or charge.
– Defence – which make unit better in defence.
– March – which add 3″ move more.
6. generals orders they corps one after one – so first is player with initiative, then his opponent and so on.
7. units quality is different from state militia to elite infantry and cavalry – I guess that this system can be good to recreate historical units.
8. different sides have different victory conditions – different for well developed and industrialist north, other for less numerous and agriculture south.

I dla odmiany znowu dwujęzycznie.

Wczoraj miałem przyjemność zagrać moją pierwszą grę w Bogów Wojny: Robert E. Lee – grę od GM Boardgames. Firma została założona przez dwóch braci Grzegorza i Macieja – więcej o nich tutaj. Miałem grę demo z jednym z nich – Maćkiem i jednym z kumpli Marcinem. W tej grze Maciek uczył mnie i Marcina, jak zagrać naszą pierwszą grę. Wszystkie modele na stole to figurki Maćka.

Spójrzmy na grę – w tej grze używamy figurek 6mm i możemy dzięki temu odtwarzać wielkie bitwy które wydarzyły się w trakcie amerykańskiej wojny domowej 12.04.1861 do 13.05.1865 kiedy to armie północy (Unia) starły się z armiami południa (Konfederacja). Gracz jest generałem armii pod którego wodzą znajduje się armia złożona z z kilku dywizji przynajmniej – może także zawierać baterie artylerii. Generał armii ma pod swoją kontrolą generałów korpusów i oni mają pod sobą dywizję, które są dowodzone przez generałów dywizji – generałowie mogą być różni – niektórzy z nich to wielcy wodzowie, inni mogą zachować się różnie na polu bitwy.

Tak więc zacznijmy z grą jak ją widziałem:
1. bitwy są toczone przez armie złożone z korpusów – są dowodzone przez generałów takich jak Robert E. Lee. Armijni generałowie mają różny poziom wyszkolenia i umiejętności, niektórzy z nich są w stanie łatwiej przejąć inicjatywę, inni trudniej.
2. generałowie korpusów armijnych i dywizji mają różne poziomy wyszkolenia i umiejętności. Lepszy generał może łatwiej wydać rozkaz lub zebrać swoich żołnierzy. Generał armijny może wspierać swoich dowódców wysyłając adiutantów – reprezentowanych przez dodatkowe kości.
3. są tu karty bitwy – każdy generał zaczyna grę z trzema i co turę dociąga jedną kartę z talii.
4. w grze mamy mgłę wojny, obaj generałowie zaczynają grę z patrolami (marker) prowadzącymi rozpoznanie sił przeciwnika w poszukiwaniu korpusów. Patrol może także ukrywać przed przeciwnikiem własny korpus – kiedy patrol własny i przeciwnika się zobaczą, odkrywa się ich prawdziwe oblicze. Jeśli patrol krył brygadę – jest ona wystawiane obok patrolu, ale nigdy przed.
5. Brygady w sekrecie otrzymują rozkazy – są trzy do wyboru:
– Atak – which allow unit to get in enemy zone of control and fire and/or charge.
– Obrona – which make unit better in defence.
– Marsz – który dodaje 3″ ruchu więcej.
6. generałowie wydają rozkazy brygadom, naprzemiennie jeden po drugim – wpierw jest generał który wygrał inicjatywę, następnie jego przeciwnik i tak dalej, naprzemiennie.
7. jakość jednostek jest różna od stanowej milicji po elitarne brygady piechoty czy kawalerii – uważam, że ten system jest dobry do odzwierciedlenia jednostek jakie brały udział w tej wojnie domowej.
8. różne strony mają różne punkty zwycięstwa – inne dla dobrze rozwiniętej i uprzemysłowionej północy, inne dla mniej ludnego i zasadniczo rolniczego południa.

Summary:
– Confederate won over Union 11:5,
– it was interesting experience, so I want my own Confederate army.

Podsumowanie:
-Konfederacaja wygrała nad Unią 11:5,
-to było interesujące doświadczenie, tak więc mam zamiar rozpocząć swoją własną armię Konfederacji.

Useful links/Użyteczne linki – versions are PL and UK – wersje po polsku i po angielsku:

Bolt Action – Take a bridge/Zdobądź most Czwartek, Czer 23 2022 

Last Wendesday we played in Bolter.pl with Karol (Germany) and Franek (Soviet Union) scenario where Red Army should take a bridge, to stop German trucks going out. Red Army was advancing from the forest, Germans were deployed in the town and also on Soviet side of deployment as rear guard. We played for around 2,000 points per side. Red Army main task was to control area of bridge on 4 turn, German side had to prevent from it.

W ostatnią środę zagraliśmy w Bolterze z Karolem (Niemcy) i Frankiem (Związek Radziecki) scenariusz, w którym oddziały Armii Czerwonej powinny zająć ważny most, by zatrzymać konwój niemieckich ciężarówek próbujących się ewakuować. Armia Czerwona nacierała przez tereny leśne. Niemcy byli wystawieni w mieście oraz po radzieckiej stronie wystawienia, jako tylna straż. Graliśmy na około 2,000 punktów na stronę. Głównym zadanie dla Armii Czerwonej było kontrolowanie mostu do czwartej tury, Niemcy mieli za zadanie niedopuścić do tego.

Podsumowanie:
– dzięki Franku i Karolu za grę!
– następnym razem postaram się opisać nieco zasady tej miłej i przyjemnej gry bitewnej, a w dodatku taniej na wejście.
– brzydzę się szarością, ale jest to najłatwiejsze, by nimi zacząć, tak więc o ile sam nigdy nie gram niepomalowanymi, akceptuję je u moich kolegów.
– jesteśmy w stanie zrobić gry pokazowe dla osób zainteresowanych, a moi koledzy bez wątpienia pomogą w dobraniu farb i nauce malowania, ja maluję ale znam po prostu lepszych ode siebie.
– jeśli ktoś myśli, że gry bitewne, RPG czy karcianki są tylko dla chłopców, to grubo się myli. Usłyszałem to kiedyś, kiedy zaproponowałem parze przyjaciół mojej dawnej sympatii i w sumie moich zagranie w Warhammera: Inwazję – usłyszałem od faceta – to nie takie babskie… zatkało mnie. Czyli co, płeć piękna nie może? Też byłem na tym kierunku co on, ale uważam, że naprawdę fajnie, jak dziewczyny grają z nami facetami.

Summary:
– thank you Franek and Karol for a game!
– next time I will try to write down review of rules of this nice game, in addition it’s cheap to be collected.
– I hate grey plastic of all shadows of grey, Franek knows it.
– we are able to do demo games for ppl who are interested, my friends can help with paints and teaching painting, I’m painting, but I know better than me.
– if someone thinks that tabletop games, RPG or card games are only for boys, it’s a big mistake. I heard it once, when I proposed a couple of friends of my ex sympathy that we can play Warhammer: Invasion and I heard from guy that it’s not for ladies… I didn’t know what to say to him. So that more beautiful gender shound’t play? I was on the same studies and I know, that’s it’s really nice when girls play with us.

General d’Armee – blow after blow, 2nd game Niedziela, Czer 19 2022 

Yesterday we played with Tomek another training game in General d’Armee. We practice it with smaller armies than proposed in rulebook and without some rules as at now they could make our game practice totally impossible. But we will return to those rules in the close future.

On Saturday we played again with small forces deployed on table – no fog of war, no reserves, visible units as they are – just learning in simplest way. So on one side were Tomek British and on the other were Europeans from Russia and others – as we wanted to have all miniatures painted.

We played on standard 48″x72″ table representing some crossroads and different types of fields – some of them were difficult terrain limiting movement to half. Everyone in those armies were regular (excluding British infantry), gun batteries were Elite. Both sides had four regiments each and up to four dices from adiutants.

Summary:
– up to this point I know that there are some more important things we have to use in our games, at now we focus on basic rules, as we want to know them well. We will play with more rules next time.
– there are different sort of soldiers avaible – so for me playing this system in usual meeting engage scenarios armies should be created with system points as irreguar cossacs or freshly recruited soldiers behave different way than regulars, veterans or elite units. Rulebook says which formations can be elite – those famous units like guards, 95th regiment and so on. It will need some investigation in the future as bulk of most armies were regular or recruits with some exceptions.
– unit can be of different size, small, standard and large. We field them the same way as we do it in Black Powder.
– ranges and movement are shorter for units than in Black Powder – muskeet has 9″ of range of fire, rifles are much better so it’s another reason to use skirmishing units like Jagers. I have to paint my own unit of that infantry. Units move less than in Black Powder, it’s a plus as tables are not from rubber 🙂 .
– I discovered some useful things on this blog: Sir Able Brush and on this blog Chasseur Acheval – there is useful army creator – really nice work. On second blog I found some ruleset called 321 – Fast Play Napoleonic Rules.
– there will be more about General d’Armee on my blog, just need time – me and people I play.

General d’Armee – first blood Sobota, Czer 18 2022 

On last Friday finally with Kuba „Karaś” we played first game in General d’Armee. It was discovering something new – we played it first time and limited some special rules like Fog of War which can be really interesting addition to this game when we will know well all basic rules – at first sight all those tables scared me, but after we started everything were more clear.

Summary:
– thank you Kuba for a game, it’s seems that we will play in it in the future. It was our first game, so I try to think all things I saw during our game play in General d’Armee.
– we played six turns, so it was good game on Friday evening, we started around 19 and finished a little before 22:00.
– thank you Rafał for proposing rulebook for General d’Armee, after some talk how to improve playing in Napoleonic times. I still like Black Powder from Warlord Games, but we should also play system from TooFatLardies studio.
– there will be one more article when I gather my thoughts – as on Friday (17.06) I played first game and on Saturday (18.06) I played another game with Tomek.

« Poprzednia stronaNastępna strona »